Lineage of Motobu Udundi and Motobu Kenpo

Arabic numerals: lineage of Motobu Udundi

Roman numerals: lineage of Motobu Kenpo

Solid line: blood relationship

Broken line: teacher-student relationship 

Lineage of Motobu Kenpo

References:

Choki Motobu, Watashi no Karate-jutsu, Tokyo Karate Fukyukai, 1932

"Interviews with Respected Elder Bushi, Choki Motobu Regarding Real Self-Defense - (Jissen) Episodes", Ryukyu Shimpo,  9, 10, 11 November 1936