Organization of Motobu Kai

Sōke, President

Motobu Chosei

Acting President

Motobu Tomoyuki

Vice President Shigeta Koji  Takano Kiyoshi
Chairperson Iwai Tsukuo
Executive 
Directors
Nakamiya Makoto Yasuma Tadaaki
 Directors Ishikawa Nobuyuki, Nakagawa Kagefumi, Motobu Naoki, Peter M. Kobos 
Secretary

Hyotodo Masashi

June 30, 2013