Organization of Motobu Udundi

 

Sōke, President Motobu Chosei
Adviser

Ikeda Moritoshi

Acting President Motobu Tomoyuki
Vice President Arasaki Fumiko, Yasuma Tadaaki 
Chairperson

 Nakamiya Makoto

 Directors

Ikeda Mitsuo

Ishikawa Nobuyuki Iwai Tsukuo Shigeta Koji

Takano Kiyoshi

Nakagawa Kagefumi

Motobu Naoki

Peter M. Kobos

Secretary

Hyodo Masashi

June 30, 2013